Popełniać błędy jest rzeczą ludzką.

Organizacja pozarządowa, która nie złożyła do US sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (i nie później niż do 10 lipca), popełnia wykroczenie skarbowe. Grozi ono grzywną od 185 zł do 3750 zł (w 2016 roku), nałożoną przez urząd skarbowy. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być wyższa.

Organizacja pozarządowa, która zorientowała się, że nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego – powinna złożyć je jak najszybciej, dołączając pismo, które potocznie nazywa się "czynnym żalem".

Co to jest czynny żal?

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego zwrotu nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Jest to szczególny rodzaj zawiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego), np. o nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych czy niezłożeniu w terminie deklaracji lub zeznania podatkowego, nieodprowadzeniu należnych podatków. Jego złożenie zwalnia osobę winną od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Pismo w tej sprawie składa (podpisuje) osoba odpowiedzialna za dopełnienie danego obowiązku wobec US (np. księgowy/-a organizacji). Jeśli nie wskażemy urzędowi skarbowemu pisemnie takiej osoby, odpowiedzialność ponosi cały zarząd fundacji lub stowarzyszenia.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

Art. 80b. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 48. § 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Art. 54 § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Media społecznościowe:

Polecam: